Search form

Matiu 24:15

‘Sawara Bero Kirakiina’ Taparoro Numana ina puyaki.

(Mak 13:14-20; Luk 21:20-24)

15“Aviyavisina peroveta Daniyera igirumi da ina tupuwa na kona kitai. ‘Sawara Bero Kirakiina’ Taparoro Numana kamonai God kana gawara ina viiya da gawarina vovokaravina ina puyaki.” (Viyava wawayimi akova kovii bubuni.)