Search form

Matiu 24:36

Mara damona na ke katakovi da meni maranai ina tupuwa.

(Mak 13:32-37; Luk 17:26-30, 34-36)

36“Ke sago iyai itakovi da avi maranai weni berasi aisisiyei na ina tupuwa. Aneya kunumai ke itakovi, nakanani bade God Natuna ke itakovi. Mamai God ina kina kava iakovi.