Search form

Matiu 25:19

19“Mara gurina murinai ma mura tomowina ivovira. Ma ina bigabiga ikwaturiyariyesi da iti tarakiiyanesi da mane iveresi na ikikava iberai.