Search form

Matiu 26:57

Yesu Sanhidran dughuna maghinonai imiiri.

(Mak 14:53-65; Luk 22:54-55, 63-71; Jon 18:13-14, 19:24)

57Iyavo kava Yesu ipaniya na irutini ma yavata inae da Taparoro Badana Ghamana Kayapas ina ku numa. Ma nani dobunai vonaviyoyovana vibeyebeyena wawayisi ma Jiu damsi i babada ivi kiidaburana.