Search form

Matiu 26:6

Wavine Yesu ivi monaghi.

(Mak 14:3-9; Jon 12:1-8)

6Yesu inumataya ku Betani kwanatuna da Saimon ina numiiyai imakamakai. Tomowina kunonai gubaga kana vava giipo ininina ikam yavui.