Search form

Matiu 26:69

Pita ivi bero da Yesu ke itakovi.

(Mak 14:66-72; Luk 22:56-62; Jon 18:15-18, 25-27)

69Ma Pita na numa garina kamonai imakamakai ma bigabiga wavine sago ipisi da ivonei bo, “Akitim da tam bade Gariri tomowa Yesu yavata kobababa.”