Search form

Matiu 27:1

Wawaya Yesu irutini Pailat kurina.

(Mak 15:1; Luk 23:1-2; Jon 18:28-32)

1Mara boiboiyai na taparoro babadisi i babada ma Jiu damsi i babada kudubisi ivi ogatara da ikikava Yesu iti raboboi.