Search form

Matiu 27:15

Pailat ivonakiiyaragha da Yesu ini raboboi.

(Mak 15:6-15; Luk 23:13-25; Jon 18:39–19:16)

15Pailat ina bera imakamakai da Pasova kamna nununai koroto i kayowanai wawaya sago gabura kamonai ina votawei.