Search form

Matiu 27:21

21Ma Pailat ivi tarakiiyana meyesi bo, “Wawaya na ruwa, ma meni wawayina kokayokayowei da ana votawei kubiimi?”

Ma peyarisi ikarayogosi bo, “Barabas!”