Search form

Matiu 27:26

26Vaghina ma Pailat, Barabas gabura kamonai ivotawei da ikiibau. Ma Yesu na ivi damani seri damsi kurisi da ita kwapui ma ita tuparatui.