Search form

Matiu 27:3

Judas irabobo.

(Apos 1:18-19)

3Judas, tuna viwawana wawayina na sisiya ivi yanei da Sanhidran babada ivi vaghinei da Yesu iti raboboi. Ma damina iviiya da bera berona iberai na ivi nuwapoya kirakai. Ma nani 30 silva riririghisi taparoro babadisi i babada ma Jiu damsi i babada gwabisiyai iviiya na ikavari ivovira da ita vere meyesi.