Search form

Matiu 27:61

61Meri Magadarini ma Meri sago ivi ruwa imakai da karawaga imakiikarokaroni ma aviyavisina peyarina Josepa iberaberai na igayogayoi.