Search form

Matiu 27:66

66Vaghina ma inae ma karawagai dobodobo iviiya ma buba matuketina ipasipotai, ivi matakira da wawaya ke ita votawei. Ma seri damsi iteresi da buba ipotapotai.