Search form

Matiu 28:20

20Koni beyebeyesi da aku sisiya bagibagisi peyarina avi beyebeyemi na ina votekateke yavui. Ma konota bogai da taku mara nonowa gwabimiyai ana makamakai, karako da ku mara damona.”