Search form

Matiu 4:12

Yesu ina biga ivi karei.

(Mak 1:14-15; Luk 4:14-15)

12Yesu sisiya ivi yanei da Jon gabura kamonai na ivovirame ku Gariri dobuna.