Search form

Matiu 4:13

13Ma Nasaret kwanatuna ivoterei ma inae da Kapeniyam kwanatunai imakai. Nani kwanatuna na Gariri tokana baranai, Zebulun ma Napitali damsi i dobu kamonai.