Search form

Matiu 4:15

15“Gariri na Zebulun ma Napitali damsi i dobu.

Tuna kikirai, Jodan okowina nevanai,

ma kamonai na kupuna damsi peyarisi imakiiyana.