Search form

Matiu 5:9

9Iyavo kava wawaya i vikawapata erarayaragha bo wawaya ivitesi da viruwa evovoterei na God ini biibiinisi

ma ina vonesi da ti na natunatuna.