Search form

Matiu 6

Verena wawaya moyamoyakisi kurisi.

1“Kokitaruvimi da ami bera kiikiimatanisi ke debiiyai kona berai da wawaya ina kitimi ma ina kawabiibiiyemi. Mikeda nakanani kona berai na ami Mamai God kunumai ke ini miiyemi.”-

2“Maranai kovereverena wawaya moyamoyakisi kurisi na ke miiriruwaruwasi evereverena nakanani kona verena. Ti na tureyai iyonayona ma evereverena da kiki numasiyai ma ketiyai wawaya ina kitisi ma ini gheghenisi. Vonavaghata avonavonemi, wawaya namada igheghenisi, tuna kubiine God ke ini miiyesi. 3Ami verena moyamoyakisi kurisi na gavugavunai koberai da wawaya ke ina kitimi. Katagheyami ina vereverena na dugemi ke inakovi. 4Gavugavunai koverena da ami Mamai, tuna bera gavugavusi iakova yavui na ini miiyemi.”

Nipowana.

(Luk 11:2-4)

5“Ma bade ke kona nipowana miiriruwaruwasi nakanani. I kayowana ghamana da kiki numasiyai bo ketiyai ina nipowana da wawaya ina kitisi ma ini gheghenisi. Vonavaghata avonavonemi, kii miiya namada iviiya.- 6Ma nipowana kubiine na korui numa ku tupayaraghina kamona ma matuketa kogudui. Ami Mamai ke kitakitana na kurina konipowana ma ini miiyemi, iyamna tuna bera gavugavusi iakova yavui.”

7“Ma ami nipowana kamonai na ke sisiya sago kava kona terei ma kona terei ma kona tere meyei kupuna damsi nakanani. Enotanotai da i nipowana ina guri na i god viviberosi ini yanesi. 8Ke kona berai da ti damsi nakanani, iyamna ami Mamai na ami kayowana namada iakovi ma muriyai koni nowi. 9Tuna kubiine weni nakanani kona nipowana.

‘Akii Mamai kunuma makamakiim,

Kam vava kavovokaravei.

10Kainowi da am vikiivavona ina nekiibau.

Am kayowana kunumai etuputupuwa na bade nakanani dobuwai ita tupuwa.

11Karako kakii vavai keverekai.

12Akii bera beroberosi kenotatawei. Bade nakanani wawaya i bera beroberosi kurikai iberai na kanotatawei.

13Kevi noravekai da ruyagha ke kana panani.

Ma ketarapaparikai da wawaya bero kirakiina ke ina vowikai.’”+

14“Wawaya berabero ina berai kurimi ma kona notatawei na bade ami Mamai kunumai ami berabero ina notatawei.- 15Ma i berabero ke kona notatawei na bade ami Mamai kunumai ami berabero ke ina notatawei.”

Visiya.

16“Kona vivisiya na ke miiriruwaruwasi i bera nakanani kona berai. I kayowana da ini debei wawaya kurisi da ke ita kamkam ma ke itumuma. Tuna kubiine ti na maghighisi kitasi beroberosi. Vonavaghata avonavonemi, wawaya namada igheghenisi, tuna kubiine God ke ini miiyesi. 17Ma tami kona vivisiya na komonagha bubuna ma maghighimi kokowai. Ke koni debe meyemi 18da wawaya inakovimi da koisiya. Ami Mamai kava inakovi. Tuna ke kitakitana ma bera gavugavusi iakova yavui ma tuna ini miiyemi.”

Mura dobuwai ma kunumai.

(Luk 12:33-34)

19“Dobu ina mura ke kona nuwatani, iyamna ami maghara na kaniketekete ina kani bo ina ravuwa bo yapiyapi wawayisi numa ina gavovori da ina yapiya.- 20Ma God ina kayowana koberai da tuna nakanani ma ami maghara kunumai koti daburi. Ma kunumai na kaniketekete, ravuwa, ma yapiyapi kegha. 21Ami mura imapatana kovi daburi na nuwanuwami ma ami nota na nani dobunai.”

Tupuwa kana kibe.

(Luk 11:34-36)

22“Matam na tupuwim kana kibe. Mikeda matam biibiina na tupuwim kudubina ina biibai ma ere yaseganina. 23Ma mikeda matam berona na tupuwim kudubina ina bero ma ere nubakutuvina. Mikeda tam nubakutuva wawayim ma kenotanotai da yasegana gwabimuwai emakamakai na kiberoberowe meyem ma am yawasa kamonai na nubakutuva irakata kirakai.”

God ma dobu ina sawara.

(Luk 16:13, 12:22-31)

24“Wawaya ke kovokovoghina da babada ruwa kubiisi ina biga. Bada sago kurina ina biga bubuna ma sago ina vonabarei. Sago nuwanuwana ina viini ma sago ina barei. Ke kovokovoghina da tami ami babada ruwa, sago na God ma sago na mane.”

25“Tuna kubiine avonavonemi da ami yawasa ke koni nuwapoyei da aviyavisina kona kani bo aviyavisina konumai. Tupuwimi ke koni nuwapoyei da aviyavisina kona kotei. Ami yawasa kamonai, kam ma gara na ke bera ghamaghamasi. 26Kiu kokitisi, ke ita wayowayowa ma ke ita yabayaba bo ke ita vovovidaburana. Ma kegha da ami Mamai kunumai ikanikanisi. God ku matana tami kobiibii kirakai, ke kiu nakanani. 27Ma nuwapoya ke ini vitemi da ami yawasa ina guri.”

28“Ma avi kubiine gara koinuwapoyei? Berana kokitisi, dipiiyai egogogo wapawapa. Ke ita wayowayowa ma kii gara ke ita yamoyamoni. Ma kegha da kitasi ibiibii kirakai. 29Avonavonemi da Kiivavo Soromon tuna mura wawayina da kana gara kitana biibiina. Ma kegha da berana dipiiyai kitasi ibiibii kirakai, ke Soromon kana gara nakanani.- 30Karako berana egogogo ma God ikotevunaghisi. Ma maram wawaya ina kapuni da ina karai. Ma tami bade ini kotevunaghimi. Ami vitumaghana igisi ghagha!”

31“Tuna kubiine ke koni nuwapoya da kona vona bo, ‘Avi kana kani?’ bo ‘Avi kanumai?’ bo ‘Avi kana kotei?’ 32Iyavo kava God ke ita vivitumaghanei na weni sawarisi inuwapoyei. Ma tami na ami Mamai kunumai iakovi da ami kayowana avai. 33Kunona God ina vikiivavona konekwai ma ina kayowana kona berai na aviyavisina mara nonowa koekwekwai da dobuwai kota makai bubuna na ina veremi. 34Tuna kubiine maram kana bera ke koni nuwapoyei. Maram na mara sago, tuna mani kana nuwapoya emakamakai. Ma karako kana nuwapoya na tuna kava kokitai.”