Search form

Matiu 6:13

13Kevi noravekai da ruyagha ke kana panani.

Ma ketarapaparikai da wawaya bero kirakiina ke ina vowikai.’”