Search form

Matiu 6:5

Nipowana.

(Luk 11:2-4)

5“Ma bade ke kona nipowana miiriruwaruwasi nakanani. I kayowana ghamana da kiki numasiyai bo ketiyai ina nipowana da wawaya ina kitisi ma ini gheghenisi. Vonavaghata avonavonemi, kii miiya namada iviiya.