Search form

Matiu 8:13

13Muriyai Yesu, senturiyon ivonei bo, “Kenae ma ikikava kitumaghana na itupuwa.”

Ma ivivi sisiya kamonai na senturiyon ina bigabiga wawayina iyawasa.