Search form

Matiu 8:28

Yesu kanuma beroberosi ikwavinisi.

(Mak 5:1-20; Luk 8:26-39)

28Yesu Gerasa damsi i kikirai iwota, tuna na Gariri tokana nevanai. Ma tomotomowa ruwa iverupotei, gwabisiyai kanuma beroberosi irunuma. Ti na karawagai, buba kamosiyai ivivi makiiyana ma ikayakayaya kirakai da wawaya nani ketanai ke ita bababa.