Search form

Matiu 9:13

13Konae ma koekwa da weni sisiyina giruma katamana kamonai na iyamna avai. Igiruma bo,

‘Ke ata kayokayowei da ghamoghamo kota kiivunui ma kota suwara kuriku.

Aku kayowana ghamana da wawaya koni kamyuyuwesi.’

Taku apisi da berabero wawayisi ata kwatusi. Ke ata pisi wawaya biibii kirakiisi kubiisi.”