Search form

Matiu 9:20

20Inenae ma wavine sago Yesu murinai ipisi da kana gara damona ivotovoni. Tuna wavinena na nawaravi iviiya ma tarana mara nonowa iveraverau da madegha 12 ikovi.