Search form

Matiu 9:28

28Yesu ku numa sago irui na bade matapotapotasi ikivini da irui. Ma ivi tarakiiyanesi bo, “Koitumaghana da taku kovokovoghina da ani yawasimi, bo?”

Ma ivonapotei bo, “E, vaghina, Bada, kaitumaghanem.”