Search form

Matiu 9:35

Bigabiga damsi ke ita peyari.

35Yesu ibaba inenae da kwanatu ma meyagai nununai, kiki numasiyai ivivi beyebeyena, God varana biibiina ma ina vikiivavona idimadimei. Ma wawaya kii gubaga bogii ma bogiiyai na peyarina ivivi yawasisi.