Search form

Rome 1:8

Pol ina kayowana da Rome damsi kurisi ita numataya.

8Kunona ata vonemi da Yesu Keriso avanai aku God aikiikiiwei kubiimi, iyamna namada dobu ku kudubina wawaya ami vitumaghana varana iyanei.