Search form

Rome 10:1

1Varevaresiku, aku kayowana ghamanakina da aku wawaya Israel damsi yawasa makamakii nonowina ita viiya. Ti kubiisi na God kurina aniponipowana kirakai.