Search form

Rome 2:21

21Tam wawaya kibeyebeyesi na nani kamonai tam bade akova keviiviiya bo kegha? Wawaya kevonavonesi da ke ina yapi ma tam keyapiyapi bo kegha?