Search form

Rome 2:9

9Iyavo kava didibara yawasina ekivikivini na vitupavira maranai God kovogha ina veresi da nuwapoya ghamanakina ina panani da ini kamyuyuwa kirakai. Jiu damsi ini nao kii kovogha ina veresi ma muriyai na kupuna damsi.