Search form

Rome 3

1Jiu damsi na avi iyoyoi da kupuna damsi ighekuyowesi? Kwimata bekasi ituviviratawei na avi biibiina ina panani? 2Biibiina ghamana epanapanani. Sago na God vonana giruma katamana kamonai na ti damsi kurisi ivi debei. 3Ti na vonakiiyapa bagibagina iterei God kurina da tuna kava iti tumaghanei, ma mikeda viya ivi kiigiiyei na ikikava? I vonakiiyapa bagibagina ivi kiigiiyei na ke kuna notai da God bade ina vonakiiyapa bagibagina ini kiigiiyei. 4Kegha, kegha taweyana. Wawaya peyarina na viviberosi ma God tuna na vonavaghata. Giruma katamana kamonai Kiivavo David, God kurina ivona bo,

“Kuna vivisisiya na am sisiya maninina kavakava.

Vitupavira kamonai wawaya kuni wavui na i sisiya kudubina kuna ravi.”-

5Ita berabero ma God ina yawasa maninina ivi ruwa takitai na ita berabero God ina yawasa maninina ku yagharina etereterei da takita bubuni. Tuna kubiine ikikava tavona? God ita berabero kubiine kovogha everevereta na kenotanotai da eberabera beroi kurita bo? Weni nakanani wawaya viya isisiya. 6Kegha taweyana. Mikeda God na ke wawaya maninina na ke kovokovoghina da wawaya kudubisi dobuwai iti tupaviresi.

7Kuta vona bo, “Avi bero na God avi vitei, iyamna aku berabero kubiine kana kadara ma ina vonavaghata erurudeba da yaghara kiikiina. Tuna kubiine taku na ikikava? Avi kubiine aku berabero kubiine God ini wavuku ma kovogha ina vereku?” 8Kata vonavinama bo, “Berabero kata bera kirakiiyei da God ina biibiina kata tinariyai.” Wawaya viya iavaberoweku ma iwavuku da taku nakanani aibeyebeyena. Ti na kovogha ghamana ina viiya.

Ke sago wawaya maninikiikiina.

9Ikikava tavona? Tota Jiu damta tabiibii kirakai ke kupuna damsi nakanani, bo? Kegha! Namada avi debei da kupuna damsi ma tota Jiu damta peyarita na sago. Peyarita na berabero ina rewapana kamonai tamakamakai. 10Giruma katamana evonavoneta bo,

“Ke sago iyai wawaya maninina, kegha taweyana.

11Ke sago wawaya akakovina,

Ke sago wawaya God itekwekwai.

12Wawaya kudubina God ibarei ma imiirikupukuputei.

Ti na peyarisi God ku matana na kwebusi.

Ke sago iyai bera maninina ita beraberai, kegha taweyana.

13Kawasiyai sisiya dowadowasi ekiikiibau nakanani ma karawaga kamonai dogo ita arai da bowana ita kiikiibau.

Pepasi ikuvirevirei da sisiya vibero eberaberai.

I sisiya beroberosi na nakanani ma mota berona kawagegurina ita kiikiibau.-

14Mara nonowa kawasiyai sisiya dowadowasi eberaberai na damina ibero kirakai.-

15Ma iyaghiyaghina kirakai da wawaya ini gubagi bo ini raboboi.-

16Mike enenae na wawaya ekiikiiviberosi ma nuwapoya evereveresi.

17Nuwanuba gwabisiyai kegha.

18Ma God ke ita yabuyabumanei.” -

19Takovi da vonaviyoyovana na Jiu damsi kubiisi ma tuna kamonai kii sisiya eberaberai da ti na berabero wawayisi. Ma bade God vonaviyoyovana ivokiibuwei na dam kudubina kawasi kiipotana kubiine da ke ini tupariyei, iyamna peyarisi na God ini tupaviresi. 20Wawaya ke kovokovoghina da vonaviyoyovana ina nunura bubuni da God ku matana ti na wawaya maninisi. Vonaviyoyovana emakamakai na idebeta da tota na berabero wawayita.-

Ikikava God ina terevimaninita.

21Ma karako na God keta vuna ivi debei da ikikava ina vonakiiyaragha da tota wawaya maninita ku matana. Nani ketana na ke vonaviyoyovana tepanai ma kegha da vonaviyoyovana ma peroperoveta ivi mamatarei da mara sago ina nekiibau. 22Namanaki tam Jiu bo kupuna wawayim, kudubita ita keta sago kava da yawasa maninina tapanani. Iyavo kava Yesu ini tumaghanei na God ku matana ti na ina wawaya maninisi.- 23God na wawaya maninina ma kana kadara irakata kirakai da tota ke kovokovoghina da ita yawasa kati maninini da tuna nakanani, iyamna kudubita na berabero wawayita. 24Ma God ina agabiibai irakata kirakai da nevana kava ipuyota, yawasa ivereta ma ivonakiiyaragha da tota wawaya maninita. Peyarita ita berabero kamonai ma Yesu Keriso ivotaweta da yawasa tapanani. 25God Natuna ivonatawei isuwara da ita berabero vitana ikavari. Wawaya Yesu ini tumaghanei na i berabero kudubina taranai ina kowatawei da God ina nuwapughu ina vovinubai. Weni berana iberai da iti beyeta da tuna wawaya maninina. Namadani kava wawaya i berabero kudubina ikitakitatawei, ivivi koyakoyagha 26da karako weni maranai ivi debei da vonavaghata tepanai wawaya i berabero ini tupavirei, ke ina kitatawei. Ma iyavo kava Yesu itumaghanei na God ina vonakiiyaragha da ti na ina wawaya maninisi.

27-28Ke kovokovoghina da takayotata da tota mani ita rewapanai tavona da tota God ina wawaya maninita. Kegha taweyana. Ma avi kubiine? Ke ita bera biibiisi kubiine bo vonaviyoyovana kata nunura bubuni da God ina vonakiiyaragha da tota biibiita. Kegha, ita vitumaghana kubiine na nakanani ina voneta. 29Ma God na Jiu damsi kava i God bo? Kegha. Tuna na dam kudubita ita God. 30Namanaki da tami Jiu dami bo kupuna dami ma kegha da God na sago kava. Tuna kubiine iyavo kava Yesu itumaghanei na God ina vonesi da ti na ina wawaya maninisi.- 31Weni vitumaghanina vuna tavi karei iberai da vonaviyoyovana na iyamna kegha, bo? Kegha taweyana, titumaghana na tidebei da vonaviyoyovana iyamna vaghata tavovotani.