Search form

Rome 4:17

17Giruma katamana kamonai God, Abraham kurina ivona bo, “Ana berim da tam na dam ma dam i mamai.” Ma God ina rewapana irakata da ina vona da wawaya raborabobosi ina vomiiri. Ma bade ina rewapana emakamakai da aviyavisina kegha na ina vona da ina tupuwa.