Search form

Rome 7

Tota ke vonaviyoyovana gaburinai kata makamakai.

1Turaturaku, tami vonaviyoyovana koakovi na kurimi aisisiya. Kotakovi da wawaya yawayawana kava na vonaviyoyovana ibadei. Ma wawayina ina rabobo na vonaviyoyovana ina rewapana gwabinai na ina kovi. 2Tuna nakanani ma wavine tatavinena. Ina tavine na vonaviyoyovana evonavoneta da kawana ke meyani ina barei. Yavata ina makai da rabobo kava ini bogebogesi. Ma mikeda tomowina ina rabobo na wavinena kovokovoghina da ina tavineme na vonaviyoyovana ke ini kiigiiyei. 3Mikeda tomowina yawayawana ita makamakai ma wavinena tomowa sago ita ravaghi na wavinena kawana vaghata iututudowai. Ma kegha, kawana vaghata namada irabobo na wavinena tomowa sago iravaghi na ke bera berona, tuna vonaviyoyovana ke iti kiigiiyei. 4Turaturaku, miibiina iyamna na weni. Keriso yavata korabobo ikovi, tuna kubiine vonaviyoyovana ina rewapana kokiibutawei da karako ami yawasa na Keriso rapenai, tuna rabobowai ivomiiri. Tuna kubiine God ina kayowana kava bera biibiisi kona beraberai. 5Rorova na tupuwa ina kayowana dowadowasi ivivi badeta. Ma nani kamonai vonaviyoyovana berabero ivi debei kurita da nuwanuwata ighetawei da bera beroberosi taberaberai da rabobo tatitinariyai. 6Ma karako na vonaviyoyovana ke ita vovotanita, iyamna namada Keriso yavata tarabobo ikovi da iruvotereta. Karako na God kubiine tabiga bubuna, iyamna vonaviyoyovana katamanina na tavoterei ma keta vuna Kanuma Vovokaravina ina rewapanai takivini.

God ina vonaviyoyovana ita berabero idebei.

7Nakanani na avi tavonei? God ina vonaviyoyovana na berona bo? Kegha. Ma vonavaghata da vonaviyoyovana ivi beyeku da berabero na avai. Mikeda vonaviyoyovana ke ita vona bo, “Ke kuna kitakiroro” na ikikava atakovi da kitakiroro na bera berona?- 8Ma vonaviyoyovana iberai da berabero ina keta ivoviyaghari na kitakiroro bogii ma bogiiyai nuwanuwakuwai egheghetawetawei. Vonaviyoyovana kegha na berabero ina rewapana kegha. 9Rorova na vonaviyoyovana ke atakovi na anotanotai da taku yawayawasiku. Ma vonaviyoyovana akovina aviiya na aku berabero irumatara ma akovi da taku na raboraboboku. 10Nani vonaviyoyovanina tepanai yawasa ata panani na kegha, rabobo apanani. 11Ma berabero taraboga ipanani na vonaviyoyovana kamonai sisiya bagibagina sago iviiya da ivi beroweku ma ivi raboboku.-

12Ma vonaviyoyovana na vovokaravina ma kamonai sisiya bagibagisi kudubina igirumi na vovokaravisi, maninisi ma biibiisi. 13Nakanani na vonaviyoyovana biibiina wavu ina kavari da ivi raboboku, bo? Kegha taweyana! Sisiya bagibagina vonaviyoyovana kamonai na biibiina ma kegha da berabero nani sisiyina iviiya ma iruvovirei da ivi raboboku. Nakanani itupuwa da berabero kata kitai ma kata vogiini. Ma bade ivi debei kurita da berabero na ibero kirakai.

Berona da biibiina ikawapata.

14Vonaviyoyovana na biibiina. Ma taku na wawaya pekupekuku da berabero aku yawasa ibadei. 15Taku ke atakovi da aviyavisina aberaberai. Bera biibiisi akayokayowei da ata berai na ke ata beraberai. Ma bera beroberosi na ke sago aku kayowana tovona ma kegha da aberaberai.- 16Berabero aberaberai ma nani kamonai damiku aviiviiya da aberabera beroi, tuna imamatara da vonaviyoyovana evonavona bubuna. 17Weni berasi na ke taku mani ata beraberai. Tuna na berabero nuwanuwaku kamonai emakamakai na tuna edarudaruku da berona aberaberai. 18Taku na wawayota ma aku rewapana kegha da avi biibiina ata berai. Akiikiitonatona ma aku kayowana da biibiina ata berai na ke kovokovoghina. 19Aku kayowana da biibiina ata berai na aberabera kavai. Ma berona ke ata kayokayowei na patana da aberaberai. 20Ma vaghina, ke aku kayowana da berona ata berai ma kegha da aberaberai na ivi beyeku da ke taku mani ati bada meyeku ma berabero gwabikuwai irunuma na tuna ibadeku da berabero aberaberai.

21Tuna kubiine apanani da yawasa kana bera da avi biibiina akayokayowei da ata berai na kegha. Mara nonowa na berona aberaberai. 22Nuwanuwaku kudubinai na God ina vonaviyoyovana ainuwabiibiiyei, 23ma damiku aviiviiya da vonaviyoyovana bogiiyai ebigabiga tupuwiku kamonai. Aviyavisina anotanotai na nani vonaviyoyovanina berona tupuwiku kamonai evovomiiri da aku nota biibiisi evowavowai. Tuna eberaberiku da berabero ina rewapana ibadeku. 24Avi kamyuyuwa ghagha. Tupuwa ina kayowana da ini raboboku ma iyi ini viteku da ini yawasiku? 25God aikiikiiwei da ita Bada Yesu Keriso ini viteku.

Taku na vaghina weni nakanani, God ina vonaviyoyovana na aku nota kava evovotani ma tupuwa ina kayowana berona aberaberai da aku yawasa ibadei.