Search form

Rome 7:15

15Taku ke atakovi da aviyavisina aberaberai. Bera biibiisi akayokayowei da ata berai na ke ata beraberai. Ma bera beroberosi na ke sago aku kayowana tovona ma kegha da aberaberai.