Search form

Rome 8:24

24Nota rewapanai tatumatuma da yawasa makamakii nonowina tapanani. Ma wawaya ita vona bo, “Aku nota rewapanai atumatuma da sawara sago ana viiya bo bera sago ina tupuwa,” ma sawarina namada gwabinai bo berana namada itupuwa na wawayina isisiya wapawapa.