Search form

Rome 9

God ma Israel damsi.

1Taku na aviyavisina aisisiyei na vonavaghata, iyamna taku na Keriso rapenai. Nuwanuwaku kamonai Kanuma Vovokaravina ibadeku, ma tuna bade evonavoneku da ke ata vivibero. 2Vonavaghata da taku aku nuwapoya irakata kirakai da weni marana gurigurina nuwanuwaku evisivisi ma etutou. 3Aku nuwapoya na Israel damsi kubiisi, ti na varevaresiku ma aku dam vaghata ma Keriso ibarei. Ma ikikava ita kayoi da ti kubiisi na taku God itimagiku ma Keriso iti notawapeku da kaku gawara na aku wawaya ita viiya. 4Israel damsi na God tuna mani ivinesi da ina wawaya ma ikwatusi da natunatuna. Ina rewapana ma kana kadara ivi debei kurisi. Vivaghina makamakiina yavata iberai ma ina vonaviyoyovana iveresi. Vokavakavara vaghata kana keta ivi beyesi. Ma ina vonakiiyapa bagibagisi iterei da bera ipeyari ita berai kubiisi.- 5I kaekiki mau na wawaya avatetesi ma kii dam kamonai na Keriso itupuwa. Keriso tuna na God, ma bera kudubina ibadei. Wawaya kudubita kata vokavakavara nonowei! Amen.

6Taku ke ata vonavona da God ina vonakiiyapa bagibagina iterei Abraham kurina na ke ina berai. Israel damsi kamosiyai wawaya viya kava na God ina wawaya. Ma ti kubiisi na nani vonakiiyapina iterei. 7Ma Abraham tupurereghina kamosiyai na bade wawaya viya kava na God natunatuna, iyamna Abraham kurina God ivona bo, “Tupurereghim vaghata na natum Aisiki kava gwabinai.”- 8Abraham tupurereghina ipeyari ma ke peyarisi na God natunatuna. Iyavo kava God ina vonakiiyapa bagibagina kurisi iterei da ti na natunatuna na ti damsi na Abraham tupurereghina vaghata, 9iyamna weni nakanani God ivonakiiyapa Abraham kurina. “Marana vaghata ina nekiibau na ana vovira kurim. Muriyai da ana pisi na kawam Sera ini tuwa da tomowa.”-

10Ma bade kana viruwa ana vonemi. Rebeka ivi tuwa da wawaya ruwa. Ti na Iso ma Jeikap, ma i mamai na Aisiki, ita kaekiki. 11-12Muriyai da ita tupuwamakai na God namada murimurina ivinei da ina vonakiiyapa bagibagina kamonai, tuna kubiine Rebeka kurina ivona bo, “Iyarokona tuna murimurina ina biga kana kavakavara.” Ti na ke sago biibiina bo berona ita berai da God sago ita vinei ma sago ita barei. God ina kayowanai ivinesi ma ke i bera kubiine.- 13Giruma katamana kamonai God ivona bo, “Jeikap akayokayowei, ma Iso na abarei.”-

14Ke ikikava tavona. Ke kovokovoghina da kata vona bo, “God na ke wawaya maninina.” 15God, Moses kurina ivona bo,

“Aku kayowanai wawaya ana vinei da ani kamyuyuwei,

ma aku kayowanai wawaya ana vinei da ana nuwaghanei.”-

16Tuna kubiine God ina kina kava ina kayowanai da wawaya ini kamyuyuwesi, ke wawaya i biga bo i kayowana kubiine. 17Giruma katamaninai God kiivavo Pero ivonei bo, “Taku aku kayowanai aberim da kuvi kiivavo da tam gwabimuwai aku rewapana ani debei da wawaya ina kitai, ma kaku vava ina rakata kirakai da dobu kudubina ina nunui.”- 18Nakanani takovi da God tuna kava ina kayowanai wawaya viya ini kamyuyuwesi ma ini vitesi, ma bade ina kayowanai wawaya viya ini nuwabagisi da tinisi ina kurukuru.

God ina nuwapughu ma ina vikamyuyuwa.

19Agunai kamomiyai wawaya viya weni sisiyisi ke koni vaghinei. Koni gheviravira bo, “Nakanani na avi kubiine God ini wavukai maranai kana vivitinakurukuru? Wawaya i rewapana kegha da ina vomiiri da God ina kayowana ina boriya.” 20Tam wawayota ma avi kuyoyoi da God kuna vonatani? Bayawa ke kovokovoghina da ina vomiiri da yamona wawayina ina vonei bo, “Avi kubiine weni nakanani kuyamoniku?”- 21Iyai bayawa eyamoyamona na tuna kava ibada da nani dowana imanai ikikava ina ravi. Ina kayowei na dowana sago ma bayawa ruwa ina ravi, sago vinutavatava kubiine ma sago na ina kiimumu bubuni ma ina kirumi da bera ghamaghamasi kava kubiine.

22Vonavaghata da God nakanani eberaberai. Rewapana gwabinai da maranai wawaya berabero ina berai na ina nuwapughu ini debei ma kovogha ina veresi. Ma bade ina rewapana emakamakai da iyavo kava ivinesi da karakava ina nuwapughu damina ina viiya ma ina gwaramutusi, ti damsi na wekarakava egegegenuwisi. 23God ina rewapana ma kana kadara irakata kirakai na ina kayowana da ini rurerei da wawaya ina kitai. Tuna kubiine iyavo kava ivinesi ma enuwanuwaberowesi na nani kamonai kana kadara idebei. Ma evovovunaghisi da mara epipisi na kana kadara kamonai yavata ina makai. 24Weni kwatuna na ke Jiu damta kava kubiita. Ma bade kupuna damsi kamosiyai wawaya ikwatusi. 25Hoseya igiruma da God ivona bo,

“Rorova dam sago na ke aku wawaya, ma kegha da karako ana kwatusi

ma ana vona da ti na aku wawaya.

Rorova na dam sago ke ata kayokayowesi,

ma karako na ana vonesi da ti na aku nuwaviina ghamana.”-

26Meni dobunai God ivonesi da ‘Tami na ke aku wawaya,’

na nani dobunai ina vonesi bo, ‘Taku na God makamakii nonowiku ma tami na natunatuku.’-

27Ma peroveta Aisaya irumamara da Israel kubiisi ivona bo,

“Namanaki Israel ipeyari da gonugonu kikirai nakanani,

ma kegha da voviyavina kava yawasa Bada gwabinai ina viiya,

28iyamna mara epipisi da Bada dobu kudubina ini tupavirei

ma yaghiyaghina wawaya kii kovogha ina veresi da bera ini tuwanonowi.”-

29Rorova mara katamanina Aisaya ivona bo,

“Iyapoma da Bada Rewapana Kirakiina ita wawaya viya Israel damta kamotiyai ivoteresi

da mara muriyai iti tuwa da tupurereghita.

Mikeda ke ita voteresi na ikikava Sodom da Gomora kwanatusi igwaramutusi

na nakanani ita tupuwa kurita.”-

Israel damsi ke iti tumaghana.

30Tuna kubiine, ke ikikava tavona. Kupuna damsi ke ita vivipaparana da God ita vonesi da ti na ina wawaya maninisi, ma kegha da Keriso ivi tumaghanei kubiine na God itinariyesi da ina wawaya maninisi. 31Ma Israel damsi ivi paparana da Moses ina vonaviyoyovana ita nunuri da i keta iti maniniya ma God ita vonesi da ti na ina wawaya maninisi, ma kegha da ibera kavai. 32Ma avi kubiine na ibera kavai? Iyamna inotai da aviyavisina ti mani iberaberai na tuna tepanai God iti yawasisi, ma ke vitumaghana tepanai. Tuna kubiine na ‘wakima ivi gampiirisi.’ 33Giruma katamana weni wakimina ivi sisiyei,

“Wike kokita, Zayon kamonai wakima atereterei

da wawaya ina vivigampiirisi,

wakimina na wawaya, tuna ina berisi da ina ririgha.

Ma kegha da iyavo kava nani wakimina ina vivitumaghanei na ke meyani da ina kitatawesi.”-