Search form

Rome 9:15

15God, Moses kurina ivona bo,

“Aku kayowanai wawaya ana vinei da ani kamyuyuwei,

ma aku kayowanai wawaya ana vinei da ana nuwaghanei.”