Search form

Rome 9:20

20Tam wawayota ma avi kuyoyoi da God kuna vonatani? Bayawa ke kovokovoghina da ina vomiiri da yamona wawayina ina vonei bo, “Avi kubiine weni nakanani kuyamoniku?”