Search form

Rome 9:25

25Hoseya igiruma da God ivona bo,

“Rorova dam sago na ke aku wawaya, ma kegha da karako ana kwatusi

ma ana vona da ti na aku wawaya.

Rorova na dam sago ke ata kayokayowesi,

ma karako na ana vonesi da ti na aku nuwaviina ghamana.”