Search form

Rome 9:29

29Rorova mara katamanina Aisaya ivona bo,

“Iyapoma da Bada Rewapana Kirakiina ita wawaya viya Israel damta kamotiyai ivoteresi

da mara muriyai iti tuwa da tupurereghita.

Mikeda ke ita voteresi na ikikava Sodom da Gomora kwanatusi igwaramutusi

na nakanani ita tupuwa kurita.”