Search form

Rome 9:30

Israel damsi ke iti tumaghana.

30Tuna kubiine, ke ikikava tavona. Kupuna damsi ke ita vivipaparana da God ita vonesi da ti na ina wawaya maninisi, ma kegha da Keriso ivi tumaghanei kubiine na God itinariyesi da ina wawaya maninisi.