Search form

Jueces 1

Rey Adoni-bezecta Judá aylluwan Simeón ayllu vencerusqankumanta

1Josué wañukuptinmi, Tayta Diosta Israelpa mirayninkuna kaynata tapurqaku:

¿Mayqanniykutaq puntata risaqku cananeokunawan peleamunaykupaq? nispanku.

2Hinaptinmi Tayta Dios nirqa:

Judá ayllum puntataqa rinqa, ñoqam chay allpata paykunaman qosaq, nispa.

3Chaymi Judá ayllukuna castamasin Simeón ayllukunata nirqaku:

Tupawaqniyku herencia allpaman hakuchik hinaspa cananeokunawan peleamusun, chaynachiki ñoqaykupas tupasuqnikichik allpaman riysisqaykiku, nispa.

Hinaptinmi Simeón ayllukunaqa paykunawan rirqaku. 4Ceneokunapa chaynataq ferezeokunapa allpanman Judá ayllukuna yaykuruptinkum, Tayta Dios paykunaman cananeokunapa chaynataq ferezeokunapa allpanta qoykurqa, chaynapim chunka waranqa runakunata Bezec lawpi vencerurqaku. 5Chaypim rey Adoni-bezecta tarirurqaku, hinaspam paypa contranpi peleaspanku cananeokunatawan ferezeokunata vencerurqaku. 6Rey Adoni-bezecñataqmi lluptikururqa; ichaqa Israel castakunam hapiruspanku makinkunapa hinaspa chakinkunapa maman dedonkunata qorururqaku.

7Chaymi rey Adoni-bezec nirqa:

Qanchis chunka reykunapa makinkunapa hinaspa chakinkunapa maman dedonkunatam qoruchirqani, paykunam mesaymanta mikuy wichiqkunata huñuspa mikuqku. Diospas ruwasqayman hinallam pagaykapuwan, nispa.

Adoni-bezecta Jerusalén llaqtaman pusamuptinkum chaypi wañukurqa.

Hebrontawan Jerusalenta Judá ayllukuna vencesqankumanta

8Judapa mirayninkunam Jerusalén llaqtapa contranpi peleaspanku vencerurqaku, hinaspam chaypi yachaqkunata espadawan wañurachispanku llaqtankutapas kañaykurqaku; 9chaymantam orqokunapi, Neguev lawpi chaynataq waqtakunapi yachaq cananeokunapa contranpi peleaq rirqaku. 10Ñawpaqta Quiriat-arba nispa sutichasqanku Hebrón llaqtamanpas yaykuruspankum cananeokunapa contranpi peleaspa, Sesaita, Ahimanta hinaspa Talmaita wañurachirqaku.

Debir llaqtata Otoniel vencesqanmanta

(Jos 15.15-19)

11Rirqakutaqmi ñawpaqta Quiriat-seferwan sutichasqanku Debir llaqtapi yachaqkunapa contranpi peleaqpas. 12Calebmi nirqa:

Pipas Quiriat-sefer llaqtaman yaykuspa venceruqtaqa warmi churiy Acsawanmi casarachisaq, nispa.

13Hinaptinmi Cenazpa churin Otoniel vencerurqa, Cenazqa karqa Calebpa sullkanmi; chaymi Calebqa warmi churin Acsawan Otonielta casarachirqa. 14Otonielñataqmi warmin Acsata umacharqa taytan Calebmanta chakrata mañakunanpaq. Chaymi asnonmanta Acsa uraykuptin taytan Caleb tapurqa:

¿Imataq pasasunki? nispa.

15Acsañataqmi nirqa:

Neguev allpata qoykuwachkaspaykiqa ama hina kaspayá pukyukunatapas qoykuway, nispa.

Chaymi hanay lawpi pukyukunatawan uray lawpi pukyukunata Caleb qoykurqa.

Judá aylluwan Benjamín ayllu vencesqankumanta

16Moisespa suegron ceneopa mirayninkunam Judapa mirayninkunawan Palmeras sutiyuq llaqtamanta Judá lawpi chunniqman rirqaku, chay chunniqqa kachkan Neguev law Arad llaqtapa hichpanpim. Rispankum chaypi runakunawan yacharqaku. 17Judá ayllukunam castamasin Simeón aylluwan rispanku Sefat llaqtapi yachaq cananeokunata vencerurqaku, chay llaqtatam purmarachispanku Hormawan suticharqaku. 18Judá ayllukunam Gaza llaqtata Ascalón llaqtata, Ecrón llaqtata chaynataq muyuriqninpi allpakunatapas hapikuykurqaku. 19Judá ayllukunam Tayta Dios yanapaptin orqokunapi yachaqkunata qarqorurqaku. Qechwapi yachaqkunatam ichaqa mana qarqoyta atirqakuchu, guerrapaq carretanku fierromanta kasqanrayku. 20-Moisespa nisqanman hinam, Hebrón llaqtata Calebman qorqaku. Calebñataqmi chay llaqtamanta Anacpa kimsa churinkunata qarqorurqa. 21-Benjaminpa mirayninkunam ichaqa Jerusalenpi yachaq jebuseokuna qarqoyta mana atirqakuchu, chayraykum jebuseokunaqa Benjaminpa mirayninkunawan Jerusalenpi yacharqaku. Chaypim kunankamapas yachachkanku.

Bet-el llaqtata Joseypa mirayninkuna vencesqanmanta

22José ayllukunapas Tayta Dios yanapaptinmi Bet-el llaqtapa contranpi rirqaku. 23Paykunam Bet-el llaqtapa contranpi wateqaqkunata churarqaku. Bet-el llaqtatam ñawpaqta Luz nispa suticharqaku. 24Chay wateqaqkunam, huk runata llaqtamanta lloqsimuchkaqta rikuruspanku nirqaku:

Sichum imaynam llaqtaman yaykuna kasqanta willaykuwaptikikuqa llakipayaspam mana imanasqaykikuchu, nispanku.

25Chay runam mayninmi yaykunata qawaykachirqa, hinaptinmi chay llaqtapi llapa runakunata espadawan wañurachirqaku; llaqtaman mayninmi yaykuna qawachiq runatam ichaqa llapa aylluntinta mana imanarqakuchu. 26Hinaptinmi chay runaqa heteokunapa allpanman ripukuspan chaypi huk llaqtata hatarichispan Luzwan suticharqa. Chay llaqtapaqa kunankamapas hina chaynam sutin.

Manasés ayllumantawan Efraín ayllumanta

27Manasés ayllukunapas manam qarqoyta atirqachu Bet-seán llaqtapi, Taanac llaqtapi, Dor llaqtapi, Ibleam llaqtapi, Meguido llaqtapi hinaspa muyuriqninpi kaq taksa llaqtakunapi yachaq runakunatapas. Chaynapim cananeokunaqa hinalla chay llaqtakunapi yachakurqaku. 28-Israelpa mirayninkunam atiyniyuqña rikuriruspanku llapa cananeokunata mana imallapaq llamkachikurqaku, ichaqa manam qarqoyta atirqakuchu.

29-Efraín ayllupas manam Gezer llaqtapi yachaq cananeokuna qarqoyta atirqachu, chaymi cananeokunaqa paykunawan kuska Gezer llaqtapi yacharqaku.

Wakin ayllukunamanta

30Zabulón ayllupas manam Quitrón llaqtapi chaynataq Naalal llaqtapi yachaqkunata qarqoyta atirqachu, chayraykum cananeokunaqa paykunawan yachaspa mana imallapaq llamkapurqaku.

31Aser ayllupas manam Aco llaqtapi, Sidón llaqtapi, Ahlab llaqtapi, Aczib llaqtapi, Helba llaqtapi, Afec llaqtapi hinaspa Rehob llaqtapi yachaqkunataqa qarqoyta atirqachu. 32Chaynapim Aser aylluqa mana qarqosqankurayku cananeokunawan kuska yacharqa.

33Neftalí ayllupas manataqmi Bet-semes llaqtapi hinaspa Bet-anat llaqtapi yachaqkunata qarqoyta atirqachu, aswanqa cananeokunapa chawpinpim yacharqa; hinaspam Bet-semes llaqtapi yachaqkunatawan Bet-anat llaqtapi yachaqkunata mana imallapaq llamkachikurqaku.

34Llapa amorreokunam Dan aylluta orqokunaman qatirurqaku, hinaspam qechwaman uraykamunankuta mana munarqakuchu. 35Chaynapim amorreokunaqa Heres orqopi, Ajalón qechwapi hinaspa Saalbim llaqtapi hinalla yacharqaku. Ichaqa José ayllukunam atiyniyuq rikuriruspanku paykunata mana imallapaq llamkachikurqaku.

36Amorreokunapa allpanqa, Acrabim qasamanta qallaykuspam Sela llaqtanta hanayman rirqa.