Search form

Marcos 1

Bautizaq Juan purunpi willakusqanmanta

(Mt 3.1-12; Lc 3.1-9, 3.15-17; Jn 1.19-28)

1Kaykunam Diospa Churin Jesucristomanta allin noticiakunapa qallariynin.

2-Profeta Isaiasmi kaynata qellqarqa:

“Qanmanta puntatam ñoqamanta willakuqta kachani,

paymi rinayki ñanta allichanqa.

3-Huk qapariymi purunpi uyarikun:

¡Señorpa hamunan ñanta allichaychik,

purinan ñanta derechaychik!” niq.

4Juanmi purunpi bautizaspa kaynata nirqa:

Huchaykichikmanta wanakuspa bautizachikuychik, chaynapi huchaykichikta Tayta Dios pampachasunaykichikpaq, nispa.

5Payta uyarinankupaqmi Judea lawmantawan Jerusalén llaqtamanta lliw runakuna rirqaku, hinaspam huchankuta willakuptinku Juanñataq Jordán mayupi bautizarqa.

6-Juanpa pachanmi karqa camellopa pelonmanta, weqaw watakunanñataqmi qaramanta karqa. Mikunanñataqmi karqa aqaruway urukunawan purun abejapa miskin. 7Juanmi willakuspan nirqa:

Qepaytam hamuchkan ñoqamanta aswan atiyniyuq. Ñoqaqa manam usutanpa watullantapas paskanaypaq hinachu kani. 8Ñoqaqa yakullawanmi bautizarqaykichik, paymi ichaqa Chuya Espirituwan bautizasunkichik, nispa.

Jesuspa bautizachikusqanmanta

(Mt 3.13-17. Lc 3.21-22)

9Chay punchawkunapim Galilea lawpi Nazaret llaqtamanta Jesús hamurqa, hinaspanmi Juanwan Jordán mayupi bautizachikurqa. 10Yakumanta lloqsimuchkaspanmi Jesusqa qonqayta rikururqa hanaq pacha kicharikuchkaqta hinaspa Diospa Espiritun paloma hina payman uraykamuchkaqta. 11-Hinaptinmi hanaq pachamanta huk rimay uyarikamurqa:

“Qanmi kuyasqay Churiy kanki, qamraykum kusisqa kachkani”, nispa.

Jesús tentasqa kasqanmanta

(Mt 4.1-11. Lc 4.1-13)

12Chaymantam Diospa Espiritunqa Jesusta purunman aparurqa. 13Chaypim purun animalkunapa kasqanpi tawa chunka punchaw kamurqa, hinaspam Satanaspa tentasqan karqa; angelkunañataqmi Jesusta servirqaku.

Jesuspa willakuy qallarisqanmanta

(Mt 4.12-17. Lc 4.14-15)

14Juanta carcelaruptinkum Galilea lawman Jesús rirqa Diospa munaychakuyninmanta allin noticiata kaynata willakustin:

15--Tiempom chayaramunña, Diospa munaychakuyninmi hichparamunña, huchaykichikmanta wanakuspaykichik Diosmanta allin noticiata chaskikuychik, nispa.

Challwaqkunata Jesuspa qayasqanmanta

(Mt 4.18-22. Lc 5.1-11)

16Jesusmi Galilea qochapa patanpi purichkaspan Simontawan wawqen Andresta rikururqa. Paykunaqa challwaqkunam karqaku hinaspa mallankuwan challwachkarqaku. 17Chaymi paykunata Jesús nirqa:

Qatiwaychik, runakuna challwaqtañam ruwasqaykichik, nispa.

18Hinaptinmi mallankuta saqespa Jesusta chaylla qatikurqaku.

19Chaymanta richkaspanmi Jesús rikururqa Jacobotawan Juanta, mallankuta barcapi sirapachkaqta; paykunaqa Zebedeopa churinkunam karqaku. 20Chaymi paykunatapas nirqa:

Qatiwaychik, nispa.

Chaymi taytanku Zebedeotawan yanapaqninkunata barcapi saqeruspanku Jesusta qatikurqaku.

Demonioyuq runata Jesús sanoyachisqanmanta

(Lc 4.31-37)

21Capernaúm llaqtaman chayaruptinkum, samana punchawpi sinagogaman Jesús yaykurqa, hinaspam yachachiyta qallaykurqa. 22-Runakunañataqmi Jesuspa yachachisqanwan admirasqallaña karqaku, Diospa leynin yachachiqkunamantaqa atiywan yachachisqanrayku. 23Chaypim kachkarqa demoniopa huntasqan runa, hinaspam qaparirqa:

24¡Nazaret llaqtayuq Jesús! ¿imatataq ñoqaykuwan munanki? ¿Chinkachiqniykuchu hamurunki? Ñoqaqa reqsikim, qamqa Diospa Churinmi kanki, nispa.

25Jesusñataqmi demoniota qaqchaspan nirqa:

¡Upallay, kay runamanta lloqsiy! nispa.

26Chaymi demonioqa runata taspiparuspan qaparisparaq lloqsirurqa. 27Llapa runakunañataqmi admirakuspa ninakurqaku:

¿Imataq kayqa? ¿Ima yachachikuytaq kayqa atiywan kamachiptin demoniokunapas kasunanpaqqa? nispanku.

28Jesuspa tukuy chaykuna ruwasqantam tukuy Galilea lawpa muyuriqninpi kaqkuna chaylla yacharurqaku.

Pedropa suegranta Jesús sanoyachisqanmanta

(Mt 8.14-15. Lc 4.38-39)

29Jesusmi sinagogamanta lloqsiruspan, Jacobowan chaynataq Juanwan kuska rirqaku, Simonpawan Andrespa wasinman. 30Chaypim Simonpa suegran llumpay calenturawan camapi kachkarqa, chaytam Jesusman willaykurqaku. 31Jesusñataqmi asuykuspan makinmanta hatarirachirqa, hinaptinmi calenturan pasaruptin paykunata servirqa.

Achka onqoqkunata Jesús sanoyachisqanmanta

(Mt 8.16-17. Lc 4.40-41)

32Tutaykamuptinmi llapa onqoqkunatawan demoniopa huntasqankunata Jesusman pusamurqaku. 33Llaqtapi lliw runakunakunañataqmi punkuman huñunakaramurqaku. 34Jesusñataqmi tukuy rikchaq onqoyniyuqkunata sanoyachirqa; demoniokunatapas qarqorqam, ichaqa demoniokunapa ima rimanantapas mana munarqachu, Jesusqa pim kasqanta reqsisqankurayku.

Galileapi Jesús willakusqanmanta

(Lc 4.42-44)

35Jesusmi paqarinnintin tutapayta manaraqpas sumaqta achikyamuchkaptin, llaqtamanta lloqsispan chunniqman rirqa, hinaspam Diosta chaypi mañakurqa. 36Simonñataqmi puriqmasinkunawan kuska maskaqnin rirqaku. 37Chaymi tariruspanku nirqaku:

Llapa runakunam maskasuchkanki, nispanku.

38Jesusñataqmi nirqa:

Huklaw taksa llaqtakunaman hakuchik, chaykunapipas willakamunaypaq; chaypaqmi ñoqaqa kay pachaman hamurqani, nispa.

39-Chaynapim Jesusqa tukuy Galilea lawkunapi purirqa, sinagogakunapi willakustin chaynataq runakunamanta demoniokunata qarqostin.

Leprawan onqoq runata Jesús sanoyachisqanmanta

(Mt 8.1-4. Lc 5.12-16)

40Leprawan onqoq runam Jesuspa qayllanpi qonqorakuykuspan nirqa:

Munaspaykiqa kay onqoyniymantayá sanoyaykachillaway, nispan.

41Jesusñataqmi paymanta llakipayarikuspa makinta haywarispa llapchaykurqa, hinaspam kaynata nirqa:

Arí, munanim, Sanoña kay, nispa.

42Chaynata rimaruptillanmi onqoynin chinkaruptin sanoyarurqa. 43Hinaptinmi Jesusñataq chay runata chunkay-chunkayta nirqa:

44-Amam pimanpas willakunkichu, aswanqa sacerdotewan qawachikamuspam Moisespa kamachisqanman hina sanoña kasqaykimanta Diosman ofrendata qomunki, chaynapi sanoña kasqaykita lliw yachanankupaq, nispa.

45Chay runam pasaspan Jesuspa sanoyachisqanmanta llapa runaman willakachakuyta qallaykurqa, chaynapim Jesusqa maylaw llaqtamanpas mana rikuchikuspallaña yaykuq, payqa chunniqllantañam puriq. Chaywanpas tukuy hinastinmantam runakunaqa Jesusman hamurqaku.