Search form

ÉXODO 26

Dios-huan tupana huasimanta

(Ex 36.8-38)

1Ñucahuan tupana huasitaca caupushpa alli lino puca, morado puchcahuan ahuashpa, chunga pañota ruhuangui. Chaipica querubincunata bordashpa ruhuangui. 2Chai pañocunataca sunimanca chunga ishcai metro chaupi, anchomanca shuc metro pusac chunga centimetrota ruhuangui. Tucui pañocunami igual canga. 3Shinallatac pichca pañocunaca tandachishpa sirashcami canga. Caishuc pichca pañopish chashnallatacmi tandachishpa sirashca canga. 4Chai pañocunataca tandachishpa sirangui. Shuc ladopica azul puchcahuan tuclla ringrita ruhuangui. Caishuc ladopipish chashnallatac ruhuangui. 5Punta paño puntapica pichca chunga tucllata ruhuangui. Caishuc catichina paño ladopipish pichca chunga tucllata ruhuangui. Chai tucllacunaca caishuc ladohuan, chaishuc ladohuan chimbapurashcami canga. 6Chai quipaca pichca chunga ganchota curimanta ruhuangui. Chai ganchocunahuanmi caishuc lado pañohuan, chaishuc lado pañohuan tandachishpa, Dios-huan tupana huasica shuclla carpahuan catashca canga.

7Dios-huan tupana huasi jahuata tapangapacca, chivo millmamanta chunga shuc pañota ruhuangui. 8Chai pañocunaca sunimanca chunga quimsa metro chaupi, anchomanca shuc metro pusac chunga centimetromi canga. Tucui pañocunami igual canga. 9Shuc pañopacca pichca pañotami sirashpa ruhuangui. Cutin caishuc pañopacca sucta pañota sirashpa ruhuangui. Suctaniqui pañotaca Dios-huan tupana huasi ñaupapi patarishpa churangui. 10Punta sirashca paño ladopica pichca chunga huatanata ruhuangui. Quipa sirashca paño ladopipish pichca chunga huatanata ruhuangui. 11Shinallatac broncemanta pichca chunga ganchota ruhuangui. Chaicunataca huatanapi churachishpami, Dios-huan tupana huasitaca shuclla shinata ruhuangui. 12Catashcamanta chai puchushca pañotaca chai huasi canzhaman huarcuchingui. 13Suniman catashca puchutaca shuc ladomanpish, caishuc ladomanpish pichca chunga centímetro yallichingui. Chai puchutaca shuc ladomanca huarcuchingapac, shuc ladomanca catangapac yallichingui.

14Ñucahuan tupana huasita catangapacca oveja carata pucahuan tiñishpa ruhuangui. Jahuata catangapacca delfín carata ruhuangui.

15Ñucahuan tupana huasita shayachingapacca acacia caspimanta tablacunata ruhuangui. 16Chai tablacunaca sunimanca chuscu metro canchis chunga centímetro, anchomanca canchis chunga centimetromi canga. 17Chai tablacunaca sumacta canichishpa shayachingapacmi ishcai espigata charinga. Chashna tucui tablacunata ruhuangui. 18Ñucahuan tupana huasi ura ladotaca ishcai chunga tablahuan ruhuangui. 19Tablacunapac chaquipi churangapacca chuscu chunga cullqui basata ruhuangui. Chai tablacunapica ishcai basata, ishcai espigata shuc tablata ishcai basapi shayachingui. Caishuccunatapish chashnallatac ruhuangui. 20Ñucahuan tupana huasi jahua lado quingraitaca ishcai chunga tablahuan ruhuangui. 21Chai tablacunapi churangapacca chuscu chunga cullqui basata ruhuangui. Tabla chaquicunapica tucui tablapi ishcai basata churangui. 22Ñucahuan tupana huasi huasha ladomanpish, inti tigrana ladomanpish churangapacca sucta tablata ruhuangui. 23Ashtahuanpish ñucahuan tupana huasi huasha lado ishcai esquinapi churangapacca ishcai tablata ruhuangui. 24Chai tablacunataca uramanpish, jahuamanpish bisagrahuan tinguishpa shayachingui. Chashnami ishcai esquinapi tablacuna shayachishca canga. 25Chaica, pusac tablatami chunga sucta cullquimanta ruhuashca basapi shayachishca canga. Tabla chaquicunapica tucui tablapimi ishcai basata churashca canga.

26Acacia caspimanta quingraipi churana pichca caspitapish, ñucahuan tupana huasi shuc ladopi churangapac ruhuangui. 27Ñucahuan tupana huasi huasha lado tablacunapacpish, chashnallatac quingraipi churana pichca caspicunata ruhuangui. Caishuc pichca quingrai caspicunataca ñucahuan tupana huasi inti tigrana lado tablacunapac cachun ruhuangui. 28Tablacuna chaupita shuc caspica quingraiman, caishuc puntamanta chaishuc puntacaman churangui. 29Tablacunatapish, quingraiman caspicunata churana argollacunatapish curihuan jahuata cahuishpa ruhuangui. 30Ñucahuan tupana huasitaca urcupi ricuchishca shinallatac ruhuangui.

31Tapangapacca azul, morado, sani puca caupushca alli lino puchcahuan shuc telata ruhuangui. Chai telapica querubincunata sumacta bordashpa ruhuangui. 32Chai telataca acacia caspimanta ruhuashca, curihuan jahuata cahuishca chuscu pilar jahuapi churangui. Chai pilarcunapac ganchocunata curimanta ruhuangui. Chai pilarcunataca cullqui basacunapac jahuapi churangui. 33Chai telataca ganchocunahuan huarcuchishpa churangui. Chai tela huashapica mandashcacunata huacaichina cajonta churangui. Chai telami ñucapaclla chicanyachishca ucuhuan, ñucapac caishuc ucuhuan chicanyachinga. 34Tapataca ima shina causanata yachachishcata huacaichina, ñucapac Arca jahuapi churangui. 35Mizataca jarcashca tela canzha ladoman churangui. Candelerotaca miza chimbapurapi carpa huasi ura ladoman churangui. Chaipimi mizaca jahua ladoman saquiringa.

36Ñucahuan tupana huasi punguta jarcangapacca azul, morado, sani puca alli lino puchcahuan shuc pañota ruhuangui. Chaitaca alli sumacta bordashpa ruhuangui. 37Chai pañopacca acaciamanta pichca pilarcunata ruhuangui. Chai pilarcunataca curihuan jahuata cahuingui. Ganchocunatapish curimanta ruhuangui. Caspicunata shayachingapacca bronceta yacuyachishpa, pichca basata ruhuangui.

Dios Rimashcata Quillcashcami

Dios Rimashcata Quillcashcami © Sociedades Bíblicas Unidas 2010

Texto Biblia en Quichua Cañar © Sociedades Bíblicas Unidas, 2010.

More Info | Version Index