Search form

SKUTKI 10

O Kornelius dikhel viďenie

1Andre Cezarea sas varesavo murš, so pes vičhinelas Kornelius. Ov sas veliťeľis upral o šel slugaďa, andral e čata, so la vičhinenas Italsko. 2Ov sas pobožno, daralas pes le Devlestar a the calo leskero kher. Pomožinelas but le čorenge 3a furt pes modľinelas ko Del. Jekhvar, vaj trin orendar pal o dilos, žužes dikhľa andro viďenie le aňjelos le Devleskeres a ov leske phenďa: “Kornelius!” 4Ov pes pre leste zadikhľa a predarandutno phenďa: “S'oda, Rajeja?” O aňjelos leske odphenďa: “Tiro lačhipen, so kerehas le čorenge the o modľitbi sas avri šunde a o Del pre tu na bisterďa. 5Avke akana bičhav le muršen andre Joppa a vičhin le Šimon, so les vičhinen the Peter. 6Ov bešel ke varesavo Šimon, so kerel le cipenca a leskero kher hin paš o moros.” [“Ov tuke phenela, so kampel te kerel.”] 7A sar odgeľa het o aňjelos, so leha vakerelas, vičhinďa peske o Kornelius duje sluhen the jekhe pobožnone slugaďis, savo paš leste furt ačhelas. 8Sar imar lenge sa vakerďa avri, bičhaďa len andre Joppa.

O Peter dikhľa viďenie

9Pre aver džives, sar sas ola murša pro drom a imar sas pašes paš o foros, geľa o Peter pro pados vaj pro dilos pes te modľinel. 10Igen bokhaľiľa a kamelas te chal. Medik leske kerenas o chaben, dikhľa viďeňie. 11Dikhľa o ňebos phundrado a avelas pre leste tele pre phuv vareso, ajso sar bari lepeda, phandľi le štare agorendar. 12Andre sas savore štarpindrengere džviri, save ča hin pre phuv, the dzive džviri, the ola, so pes cirden pal e phuv, the o čirikle. 13A prevakerďa ke leste o hangos: “Ušči Peter, murdar a cha!” 14O Peter phenďa: “Na, Rajeja, bo mek šoha (*ňikda) na chaľom vareso melalo abo nažužo.” 15Oda hangos leske pale phenďa: “Pre oda, so o Del žužarďa, tu ma phen melalo!” 16Kada savoro pes ačhiľa trival a paľis sas e lepeda takoj iľi upre andro ňebos. 17Medik o Peter andre peste gondoľinelas, so leske aleha o Del kamňa te phenel prekal oda so dikhľa, doavle paš e kapura ola murša, so len bičhaďa o Kornelius a phučenas, kaj bešel o Šimon. 18Vičhinde a phučle lendar, či ode na bešel o Šimon, so les vičhinen Peter. 19Sar mek gondoľinelas o Peter pal oda so dikhľa, phenďa leske o Duchos: “Dikh, trin murša tut roden. 20Ušči, dža tele pal o pados a dža lenca! Ma odcirde tut lendar, bo me len bičhaďom.” 21Sar avľa o Peter tele pal ola murša, so sas pal leste bičhade khatar o Kornelius, phenďa: “Me som oda, kas roden. Soske pal mande avľan?” 22On odphende: “O Kornelius, veliťeľis upral o šel slugaďa amen bičhaďa. Ov hino čačipnaskero manuš, so daral le Devlestar, saves del calo Židoviko narodos pačiv. O sentno aňjelos leske phenďa, hoj te vičhinel tut andre peskero kher a te šunel tire lava.”

O Peter džal ko Kornelius

23Akor len vičhinďa o Peter andre a diňa len pačiv. Pre aver džives uščiľa o Peter, geľa lenca a gele leha the varesave phrala andral e Joppa. 24Pre dujto džives doavle andre Cezarea. O Kornelius len imar užarelas a vičhinďa peske la famelija the peskere lačhe prijaťeľen. 25Sar geľa o Peter andre a o Kornelius les dikhľa, peľa pro khoča a banďolas anglal leste. 26Ale o Peter les hazdňa a phenďa: “Ušči, the me som ča manuš.” 27Vakerelas leha, geľa andre a dikhľa ode but zgele manušen. 28A phenďa lenge: “Tumen džanen, hoj le Židoske nane domuklo te džal abo te arakhel pes cudzone manušeha. Ale mange sikaďa o Del, hoj te na phenav pal varesavo manuš, hoj hino nažužo abo melalo. 29Vaš oda avľom a na odphenďom tuke. A akana phučav, soske vaš ma bičhaďan?” 30O Kornelius phenďa: “Anglo štar džives poscinavas dži e kadi ora a eňorendar man modľinavas andre miro kher. A jekhvareste angle ma ačhiľa murš andro igen parne gada 31a phenďa: ‘Kornelius, tiro lačhipen, so kerehas le čorenge the o modľitbi sas avri šunde a o Del pre tu na bisterďa. 32Bičhav andre Joppa a vičhin le Šimon, saves vičhinen the Peter. Ov bešel paš o moros andro kher ko Šimon, so kerel le cipenca.’ ['Sar avela, phenela tuke savoro.'] 33Avke bičhaďom pal tu a tu mište kerďal, hoj avľal. Akana sam kade savore anglo Del, hoj te šunas savoro, so tuke phenďa o Raj.”

O Peter vakerel o evaňjelium

34Akor chudňa o Peter te vakerel: “Akana čačes achaľuvav, hoj o Del na dikhel jekhe manušes barederes sar avres. 35Ale le Devleske hin pre dzeka sako andral dojekh narodos, ko lestar daral a dživel andro čačipen. 36Oda lav, savo bičhaďa o Del le Izraeloskere čhavenge, lenge diňa te prindžarel, hoj o smirom hin prekal o Ježiš Kristus, bo ov hin o Raj savoreske. 37Tumen džanen pal oda, so pes ačhiľa pal caľi Judsko. Chudňa pes ada andre Galileja pal o boľipen, so vakerelas o Jan. 38A tumen džanen pal o Ježiš andral e Nazareta, sar les pomazinďa o Del le Sentne Duchoha the la zoraha a phirelas pal e phuv, kerelas o lačhipen le manušenge a sasťarelas savoren so sas tel e zor le bengeskeri, bo o Del sas leha. 39Amen sam ola, so dikhľam oda, so kerelas andre Židoviko phuv the andro Jeruzalem. Paľis les murdarde a primarde les pro kerestos. 40Les o Del uštaďa pro trito džives a sikavelas pes amenge. 41Na sikavelas pes savore manušenge, ale ča le švedkenge, saven peske o Del imar anglal kidňa avri, amenge, so leha chahas the pijahas pal oda sar uščiľa andral o meriben. 42Prikazinďa amenge, hoj te vakeras le manušenge a te das lenge te džanel, hoj ov hino le Devlestar dino te sudzinel le džiden the le mulen. 43Pal leste vakeren savore proroka, hoj andre leskero nav ela odmukle o bini sakoneske, ko pačala andre leste.”

O Sentno Duchos avel tele

44Medik o Peter vakerelas kala lava, avľa o Sentno duchos tele pre savorende, so šunenas o lav. 45O pačabnaskere le Židendar, so avle le Peteriha pes čudaľinenas, hoj the pro manuša, so nane Židi hin čhido avri o Sentno Duchos, 46bo šunde len te vakerel andre aver čhiba a te lašarel le Devles. Akor o Peter phenďa: 47“Či šaj vareko zaačhavel te bolel le paňeha olen, so priile le Sentne Duchos avke sar the amen?” 48A rozkazinďa len te bolel andro nav Ježiš Kristus. Paľis les mangle, hoj te ačhel ode vajkeci dživesa.

E Nevi Zmluva pal o Romanes

© The Word for the World International, 2013

More Info | Version Index