Search form

JAN 12

E Maria makhel le Rajes

1Avke šov džives angle Patraďi avľa o Ježiš andre Betanija, kaj sas o Lazar. Oda sas o Lazar, so muľa, saves o Ježiš uštaďa andral o meriben. 2Kerde leske ode te chal. E Marta kerelas pašal lende a o Lazar sas jekh olendar, so leha bešenas pašal o skamind. 3E Maria iľa vaj jepaš ľitra igen dragano oľejos andral o nardos a makhľa le Ježišoskere pindre a khosľa leske o pindre peskere balenca. Calo kher saginelas pal oda oľejos. 4Jekh leskere učeňikendar, o Judaš Iškariotsko, so les majinďa te del andre, phenďa: 5“Soske pes oda oľejos na bikenďa vaš o trin šel (300) denara a na diňa pes le čorenge?” 6Ale ov na phenďa vaš oda, hoj leske sas pharo vaš o čore, ale vaš oda, hoj sas živaňis a leste sas o gonoro le lovenca a lelas peske olestar, so andre thovenas. 7Akor phenďa o Ježiš: “Muk la, bo oda kerďa pre oda džives, sar merava. 8Bo o čore hine tumenca furt, ale me tumenca furt na avava.” 9Sar pes dodžanle but Židi, hoj ode hin o Ježiš, avle andre Betanija, na ča pal o Ježiš, ale the hoj te dikhen le Lazar, saves uštaďa andral o meriben.

10Ale o nekbareder rašaja pes dovakerde, hoj murdarena the le Lazar, 11bo but le Židendar oddžanas angle leste a pačanďile andro Ježiš.

O Raj džal andro Jeruzalem

12Pre aver džives pes došunde ola but nipi, so avle pro inepos, hoj o Ježiš džal andro Jeruzalem. 13On skidle konara pal o palmi, gele ke leste a vičhinenas: “Hosanna! Bachtalo, ko avel andro nav le Rajeskero! Bachtalo o kraľis le Izraeloskero!” 14O Ježiš arakhľa somaricis a bešľa pre leste, avke sar hin pisimen: 15“Ma dara tut, čhajori le Sionoskeri! Dikh, tiro kraľis avel bešindos pro somaricis.” 16Ešebnovar o učeňika na achaľile oleske, ale sar sas o Ježiš oslavimen, akor lenge avľa pre goďi, hoj avke sar oda sas pisimen pal leste, avke pes leske the ačhiľa. 17Akor ola nipi so dikhle, sar vičhinďa avri le Lazar andral o hrobos a uštaďa les andral o meriben, vakerenas avri pal oda. 18The vaš oda avle o nipi ke leste, bo šunde hoj kerďa oda zazrakos. 19Akor peske o farizeja phende: “Dikhen, ňič našči keras. Dikh, calo svetos džal pal leste!”

O Greki kamen te dikhel le Ježiš

20Sas ode varesave ole Grekendar, so avle upre andro Jeruzalem, hoj pes ode pro inepos te modľinen. 21On avle ko Filip, so sas andral e galilejsko Betsaida, a mangle les: “Rajeja, kamas te dikhel le Ježiš.” 22O Filip geľa a phenďa oda le Andrejiske, avke o Andrej the o Filip oda phende le Ježišoske. 23Ale o Ježiš lenge odphenďa: “Avľa e ora, hoj te avel oslavimen o Čhavo le manušeskero. 24Čačes, čačes phenav tumenge: Te na merela la pšeňicakero ďiv (*zrnos), sar perela andre phuv, ačhela korkoro. Ale te merela, anela but uľipen. 25Oda, ko rado dikhel peskero dživipen, našavela les. Ale oda, ko na kamel peskero dživipen andre kada svetos, arakhela les pro večno dživipen. 26Te mange vareko služinel, mi phirel pal ma a ode kaj som me, ela the miro služobňikos. Te mange vareko služinela, oles dela pačiv miro Dad. 27Akana mange hin phares a so šaj phenav? Dado, le man avri andral kadi phari ora? Se vaš oda avľom, hoj te cerpinav. 28Dado, oslavin tiro nav!” Akor šunďiľa o hangos andral o ňebos: “Imar oslavinďom a mek oslavinava.” 29Akor ola nipi so ode ačhenas a šunde oda, phende: “Herminďa!” Aver phende: “O aňjelos leske vareso phenďa.” 30O Ježiš odphenďa: “Na prekal ma šunďiľa oda hangos, ale prekal tumende. 31Akana hin o sudos upral kada svetos, akana ela avri čhido oda, so ľidžal kada svetos. 32A me sar avava upre hazdlo la phuvatar, cirdava savoren ke mande.” 33Ale oda phenďa vaš oda, hoj lenge te del te džanel save meribnaha merela. 34Akor leske o nipi odphende: “Amen šunďam andro zakonos, hoj o Kristus ačhela pro furt. Sar oda tu phenes, hoj o Čhavo le manušeskero mušinel te avel upre hazdlo? Ko hin oda Čhavo le manušeskero?” 35Pre oda lenge o Ježiš phenďa: “Mek cikno časos (*ideos) hin o svetlos tumenca. Phiren medik tumen hin o svetlos, hoj tumen te na zachudel o kaľipen. A oda, ko phirel andro kaľipen, na džanel kaj džal. 36Medik tumen hin o svetlos, pačan andro svetlos, hoj te aven o čhave le svetloskere.” Sar oda o Ježiš phenďa, paľis odgeľa a garuďa pes angle lende.

O Židi na pačan andro Ježiš

37A the te kerďa kajci but zazraki anglal lende, na pačanas andre leste. 38Hoj pes te ačhel oda lav, so phenďa o prorokos Izaiaš:

“Rajeja, ko pačanďiľa amare lavenge?

A kaske sas sikaďi le Devleskeri zor?”

39Vaš oda našči pačanďile, bo avrether pisinďa o Izaiaš:

40“Korarďa lengere jakha

a zakerďa lengero jilo,

hoj le jakhenca te na dikhen,

le jileha te na achaľon

a te na visaren pes

a me len sasťarďomas avri.”

41Kada phenďa o Izaiaš, sar dikhľa leskeri slava a vakerelas pal leste. 42No, the but anglune murša andre leste pačanďile. Ale anglo farizeja oda na phenenas avri, hoj len te na čhiven avri andral e sinagoga. 43Bo buter kamenas, hoj len o nipi te lašaren, sar hoj len o Del te lašarel.

Ko prilel le Ježiš, prilel the le Dades

44O Ježiš vičhinďa: “Oda, ko pačal andre ma, na pačal andre ma, ale andre oda, ko man bičhaďa. 45A ko man dikhel, dikhel oles, so man bičhaďa. 46Me avľom sar o svetlos pre phuv, hoj sako, ko andre ma pačal, te na ačhel andro kaľipen. 47Te vareko šunďahas mire lava a na doľikerďahas, me les na sudzinav, bo me na avľom vaš oda, hoj te sudzinav o svetos, ale hoj les te zachraňinav. 48Oda, ko man odčhivel a mire lava na prilel, les imar hin peskero sudcas. O lav, so vakeravas, oda les sudzinela andro posledno džives. 49Bo me na vakeravas korkoro mandar, ale oda ko man bičhaďa, o Dad, korkoro mange prikazinďa so mušinav te phenel a sar te vakerel. 50A džanav, hoj leskero prikazaňie hin o večno dživipen. Oda so me vakerav, vakerav avke, sar mange phenďa o Dad.”

E Nevi Zmluva pal o Romanes

© The Word for the World International, 2013

More Info | Version Index