Search form

JAN 18

Zachudle le Ježiš

1Sar pes o Ježiš imar domodľinďa, geľa peskere učeňikenca tele prekal o Kedron. Ode sas zahrada. O Ježiš geľa andre peskere učeňikenca. 2O Judaš, so les diňa andre, džanelas ole thanestar, hoj pes ode buterval o Ježiš arakhelas peskere učeňikenca. 3Avke iľa peha o Judaš jekh čata slugadžen the sluhen le nekbareder rašajendar the le farizejendar. A sas len lampaša the aver švetli, čhura the kopiji. 4O Ježiš džanelas savorestar, so pre leste avela, geľa a phenďa lenge: “Kas roden?” 5Odphende leske: “Le Ježiš andral o Nazaret.” O Ježiš phenďa: “Me som.” A ačhelas lenca the o Judaš, so les diňa andre. 6Sar lenge phenďa: “Me som,” gele palal a pele pre phuv. 7Avke lendar pale phučľa: “Kas roden?” On phende: “Le Ježiš Nazaretsko.” 8O Ježiš odphenďa: “Phenďom tumenge, hoj me som. Te man roden, len muken te džal.” 9Hoj pes te ačhel oda lav, so phenďa: “Ňikas olendar so mange diňal na našaďom.” 10Akor o Šimon Peter cirdňa avri peskeri čhuri a odčhinďa le nekbaredere rašaskere sluhaske o čačo kan. Oda sluhas pes vičhinelas Malchos. 11Akor phenďa o Ježiš le Peteriske: “Garuv e čhuri pale kaj sas! Či so, na pijava e kuči so mange o Dad diňa?” 12Akor e čata le slugadženca, o veliťeľis upral o ezeros the le Židengere sluhi ile le Ježiš a zaphandle les. 13A ešeb les ľigende ko Annaš, bo ov sas o sastro le Kajfašiskero. O Kajfaš sas oda berš Nekbareder rašaj. 14Oda sas ov, so phenďa le Židenge, hoj feder ela te merela jekh manuš vaš savore nipi.

O Peter pes na pridžanel ko Ježiš

15A džalas pal o Ježiš o Šimon Peter the oka dujto učeňikos. Ole učeňikos o Nekbareder rašaj prindžarelas a geľa jekhetane le Ježišoha andre le nekbareder rašaskeri dvora. 16No o Peter ačhelas avri paš o vudar. Paľis avľa avri oda dujto učeňikos, saves o Nekbareder rašaj prindžarelas, vakerďa ola čhaha, so phundravelas e kapura a iľa andre le Peter. 17Odi čhaj, so phundravelas e kapura, phenďa le Peteriske: “Na sal the tu jekh kale manušeskere učeňikendar?” Ov odphenďa: “Na som.” 18Ačhenas ode o sluhi the o služobňika le Židengere a kerde bari jag, bo sas šil a tačarenas pes. Ačhelas lenca ode the o Peter a tačarelas pes.

Le Ježiš šunen avri anglo Nekbareder rašaj

19O Nekbareder rašaj phučelas le Ježišostar pal o učeňika the pal leskero sikaviben. 20O Ježiš leske odphenďa: “Me vakeravas le svetoske avke, hoj oda sako šaj šunďa. Furt sikavavas andre sinagoga the andro chramos, kaj pes zdžan savore Židi a ňič na vakeravas počoral. 21So mandar phučes? Phuč olendar, so šunde, so lenge vakeravas. On džanen, so vakerďom.” 22Sar oda phenďa, jekh le služobňikendar so ode ačhelas, demaďa le Ježiš pal o muj a phenďa: “Avke odphenes le nekbareder rašaske?” 23O Ježiš leske odphenďa: “Te namište phenďom, sikav so namište phenďom, ale te mište, soske man mares?” 24Paľis bičhaďa o Annaš le Ježiš zaphandlones ke oka Nekbareder rašaj, ko Kajfaš.

O Peter pes pale na pridžanel ko Ježiš

25O Šimon Peter ačhelas a tačarelas pes. A phende leske: “Na sal the tu jekh leskere učeňikendar?” No ov pes na pridžaňľa a phenďa: “Na som.” 26Jekh le nekbareder rašaskere sluhendar, famelija oleske, kaske o Peter odčhinďa o kan, phenďa: “Na dikhľom tut leha ode andre zahrada?” 27Akor pes o Peter pale na pridžaňľa a takoj giľaďa o kohutos.

O Ježiš anglo Pilat

28Avke ľigende le Ježiš het khatar o Kajfaš andro Pilatoskero palacis a sas tosara. Ale on na gele andre, hoj pes te na meľaren; bo kamle te chan le bakrores pre Patraďi. 29Akor avľa o Pilat avri pal lende a phenďa: “So hin tumen pre kada manuš?” 30Odphende leske: “Te na kerďahas kada manuš namište, na anďamas les ke tu.” 31Akor lenge o Pilat phenďa: “Len les tumen a sudzinen les pal tumaro zakonos.” O Židi leske phende: “Amen našči ňikas murdaras.” 32Hoj pes te ačhel o lava le Ježišoskere, savenca diňa te džanel, hoj save meribnaha merela. 33Akor geľa o Pilat pale andro palacis, vičhinďa le Ježiš a phenďa leske: “Sal tu oda Židoviko kraľis?” 34O Ježiš leske odphenďa: “Phenes oda tu korkoro pestar, či aver tuke pal ma phende?” 35O Pilat phenďa: “So me som Židos? Korkoro tiro narodos the o nekbareder rašaja mange tut dine. So kerďal?” 36O Ježiš odphenďa: “Miro kraľišagos nane andral kada svetos. Te uľahas miro kraľišagos andral kada svetos, mire služobňika pes mardehas vaš ma, hoj te na avav dino le Židenge. Ale akana miro kraľišagos nane adarik.” 37Akor leske o Pilat phenďa: “Ta, the avke sal kraľis?” O Ježiš odphenďa: “Tu phenes, hoj som kraľis. Me pre oda uľiľom (*pes narodzinďom) a vaš oda avľom pro svetos, hoj te sikavav so hin o čačipen. Sako, ko hin andral o čačipen, šunel miro hangos.” 38O Pilat leske phenďa: “So hin o čačipen?” Sar oda phenďa, geľa pale avri paš o Židi a phenďa lenge: “Me pre leste na arakhľom ňič nalačho. 39Ale hin tumen tradicija, hoj tumenge jekhes te premukav pre Patraďi. So kamen? Hoj tumenge te premukav le Židovike kraľis?” 40Akor pale savore vriskinde a vičhinenas: “Na les, ale le Barabaš!” A o Barabaš sas zbuňikos.

E Nevi Zmluva pal o Romanes

© The Word for the World International, 2013

More Info | Version Index