Search form

JAN 5

O Raj sasťarel jekhe nasvales andre Bethesda

1Paľis sas o Židoviko inepos a o Ježiš odgeľa upre andro Jeruzalem. 2Andro Jeruzalem hin paňi paš e Bakraňi kapura, savo o Židi vičhinen Bethesda a andre savo hin pandž andre učarde thana. 3Andre ola thana pašľonas igen but nasvale - kore, bange ašuke. [Užarenas, hoj pes čhalavela o paňi. 4Bo o Židi pačanas, hoj le Rajeskero aňjelos avelas pal varesavo časos (*ideos) andro paňi a čhalavelas le paňeha a ko pes akor ešebno chudelas le paňestar, sasťolas avri andral savore nasvaľibena, so les sas.] 5A sas ode varesavo manuš, savo sas tranda the ochto (38) berš nasvalo. 6Sar les dikhľa o Ježiš te pašľol a prindžarďa hoj imar hino but nasvalo, phenďa leske: “Kames te sasťol avri?” 7O nasvalo manuš leske odphenďa: “Rajeja, nane man ajso manuš, savo man ľigenďahas andro paňi akor, sar pes čhalavel. A medik me dodžav, imar aver džal anglal ma.” 8Akor leske o Ježiš phenďa: “Ušči, le tiro haďos a dža!” 9Oda manuš takoj sasťiľa avri, iľa peskero haďos a phirelas. Oda pes ačhiľa sombatone. 10Vaš oda phende o Židi oleske, so sas avri sasťardo: “Sombat hin, našči ľidžas o haďos!” 11Ov lenge odphenďa: “Oda, ko man sasťarďa phenďa mange: ‘Le tiro haďos a dža!’ ” 12Avke lestar phučle: “Ko hin oda manuš, so tuke phenďa: ‘Le tiro haďos a dža?’ ” 13Ale oda manuš so sasťiľa avri na džanelas ko hin, bo o Ježiš odgeľas dureder pašal ola nipi so pes ode zgele. 14Paľis les arakhľa o Ježiš andro chramos a phenďa leske: “Dikh, sasťiľal avri, imar šoha (*ňikda) buter ma ker o bini, hoj pes tuke te na ačhel vareso goreder!” 15Oda manuš geľa het a phenďa le Židenge: “O Ježiš man sasťarďa.” 16Vaš oda džanas o Židi pro Ježiš a kamenas les te murdarel, bo kerďa oda sombatone.

O Ježiš hin o Čhavo le Dadeskero

17O Ježiš lenge odphenďa: “Miro Dad furt kerel kala veci, vaš oda the me kerav.” 18Vaš oda lav les o Židi mek buter kamenas te murdarel, hoj na ča o sombat prephagel, ale mek the le Devles vičhinel Dado a kerel pestar jekh le Dadeha. 19Avke lenge o Ježiš odphenďa: “Čačes, čačes tumenge phenav, o Čhavo našči kerel ňič korkoro pestar, ča oda, so dikhel te kerel peskere Dades. Bo so kerel o Dad, oda kerel pal leste the o Čhavo. 20Bo o Dad rado dikhel le Čhas a sikavel leske savoro, so ov kerel. A sikavela leske mek bareder veci sar kala, hoj pes tumen te čudaľinen. 21Bo sar o Dad uštavel le mulen a obdžiďarel len, avke the o Čhavo kas kamel, obdžiďarel. 22Bo o Dad na sudzinel ňikas, ale savoro sudos diňa le Čhaske, 23hoj savore te den pačiv le Čhas, avke sar den pačiv le Dades. Ko na del pačiv le Čhas, na del pačiv le Dades, so les bičhaďa. 24Čačes, čačes phenav tumenge, hoj oda ko šunel miro lav a pačal oleske, ko man bičhaďa, hin les večno dživipen a na džala pro sudos, ale pregeľa andral o meriben andro dživipen. 25Čačes, čačes phenav tumenge, hoj avela e ora a imar hiňi ade, sar o mule šunena o hangos le Devleskere Čhaskero a ola so les šunena, dživena. 26Bo avke sar hin le Dades o dživipen korkores andre peste, avke diňa the le Čhaske, hoj les te avel o dživipen korkores andre peste. 27Diňa les pravos the zor te kerel the o sudos, vaš oda, bo hino o Čhavo le manušeskero. 28Ma čudaľinen pes oleske, bo avel e ora, andre savi savore so hine andro hrobi šunena leskero hangos 29a ola so mište kerenas uščena andral o meriben pro dživipen, ale ola, so namište kerenas, uščena andral o meriben pro sudos. 30Me našči kerav ňič korkoro mandar; sar šunav le Dadestar, avke sudzinav a miro sudos hino čačipnaskero, bo na rodav miri voľa, ale e voľa oleskeri, so man bičhaďa, le Dadeskeri.”

O sveďectva pal o Ježiš

31“Te me vakerav korkoro pal mande, miro sveďectvo nane čačipnaskero. 32Aver hin ko svedčinel pal ma a džanav, hoj oda hin čačipnaskero sveďectvo, so pal mande svedčinel. 33Tumen bičhaďan ko Jan a ov diňa o sveďectvo le čačipnaske. 34No me na prilav o sveďectva le manušestar, ale kada phenav vaš oda, hoj tumen te aven zachraňimen. 35Ov sas e momeľi so labolas the švicinelas a tumen kamňan sikra te radisaľol andre leskero svetlos. 36No man hin bareder sveďectvo sar le Jan. Bo korkore ola veci, so mange diňa o Dad hoj te kerav a save me kerav, svedčinen pal ma, hoj man o Dad bičhaďa. 37A the o Dad korkoro, so man bičhaďa, diňa pal ma sveďectvo. Tumen šoha na šunďan leskero hangos, aňi na dikhľan leskero muj. 38A leskero lav na ačhel andre tumende, bo oleske kas ov bičhaďa, tumen na pačan. 39Roden andro le Devleskero lav, bo gondoľinen tumenge, hoj andre leste tumen hin o večno dživipen a ipen ode sikavel pre mande. 40Ale na kamen te avel paš ma, hoj tumen te el o večno dživipen. 41Na džal mange pal oda, hoj man o nipi te lašaren, 42ale prindžarďom tumen, hoj le Devleskero kamiben andre tumende nane. 43Me avľom andro nav mire Dadeskero a na prilen man; te avľahas vareko aver andre peskero nav, oles priiľanas. 44Sar šaj tumen pačan, te jekh avres tumen rado lašaren a o lašariben jekhore Devlestar na roden? 45Ma gondoľinen tumenge, hoj me pre tumende vakerava le Dadeske. O Mojžiš, pre savo pes tumen muken, ov pre tumende vakerela avri. 46Bo te pačanďiľanas le Mojžišoske, pačanďiľanas the mange, bo ov pisinelas pal mande. 47Ale te na pačan oleske, so ov pisinďa, sar pačana oleske, so me vakerav?”

E Nevi Zmluva pal o Romanes

© The Word for the World International, 2013

More Info | Version Index