Search form

JAN 7

O Ježiš džal počoral pro inepos

1Paľis phirelas o Ježiš pal e Galileja, bo na kamelas te phirel pal e Judsko, bo o Židi les kamenas te murdarel. 2A sas pašes le Židengero inepos, o inepos le stanengero. 3Akor leske leskere phrala phende: “Dža adarik het andre Judsko, hoj the tire učeňika te dikhen tire veci so keres. 4Bo ňiko na kerel ňič počoral, ale kamel pes te sikavel anglo nipi. Te tu keres kajse veci, sikav tut le svetoske.” 5Bo aňi leskere phrala andre leste na pačanas. 6Akor lenge o Ježiš phenďa: “Miro časos (*ideos) mek na avľa, ale tumaro časos hino ade furt. 7Pre tumende o svetos na džal, ale man našči avri ačhel, bo me pre leste phenav avri, hoj namište kerel. 8Džan tumen pro inepos andro Jeruzalem, me na džav upre pre kada inepos, bo mek na avľa miri ora.” 9Kada lenge phenďa a ačhiľa andre Galileja. 10Ale sar odgele leskere phrala upre pro inepos, avke odgeľa the ov - no na avke hoj les te dičhol, ale počoral. 11Akor les o Židi rodenas pro inepos a phenenas: “Kaj hino koda?” 12A maškar o nipi pes pal leste but vakerelas. Jekh vakerenas, hoj hino lačho a aver vakerenas, hoj marel upre le nipen. 13Ale ňiko pal leste na vakerelas anglal o nipi, bo daranas pes le Židendar.

O Ježiš sikavel andro chramos

14Sar imar pregeľa jepaš inepos, odgeľa o Ježiš upre andro chramos a sikavelas. 15Akor pes o Židi čudaľinenas a phenenas: “Khatar džanel le Devleskero Lav, te na sikľiľa?” 16O Ježiš lenge pre oda odphenďa: “Miro sikaviben nane mandar, ale olestar ko man bičhaďa. 17Te vareko kamel te kerel le Devleskeri voľa, ov džanela pal oda sikaviben, či oda hin le Devlestar, abo či me korkoro mandar vakerav. 18Oda, ko vakerel korkoro pestar, rodel peske o baripen. Ale oda, ko rodel o baripen oleske, so les bičhaďa, oda hino čačo a nane andre leste klamišagos. 19Či na diňa tumenge o Mojžiš o zakonos? A ňiko tumendar na doľikerel o zakonos. Soske man kamen te murdarel?”

20O nipi odphende: “Demonos andre tu hin. Ko tut kamel te murdarel?” 21O Ježiš lenge odphenďa: “Jekh zazrakos kerďom a savore tumen oleske čudaľinen. 22Se o Mojžiš tumen diňa o občhinďipen (*obriezka) - the te o občhinďipen nane lestar, ale le dadendar - a tumen občhinen le manušes sombatone. 23Te o manuš prilel o občhinďipen sombatone, hoj pes te doľikerel le Mojžišoskero zakonos, ta akor, soske pre mande chan choľi, hoj sasťarďom sombatone cale manušes? 24Ma sudzinen pal oda sar oda dičhol avral, ale sudzinen o čačipnaskero sudos.”

Hin o Ježiš o Kristus?

25Akor phende varesave Jeruzalemčana: “Či oda nane ov, so les kamen te murdarel? 26A dikh, bi e dar vakerel a ňič leske na phenen. So čačes prindžarde o anglune murša hoj ov hin o Kristus? 27Se pal kada džanas khatar hino, ale sar avela o Kristus, pal leste na džanela ňiko, khatar hino.” 28Akor sikavelas o Ježiš andro chramos a zorales phenďa: “Tumen man prindžaren a džanen the khatar som. No me na avľom korkoro mandar, ale oda ko man bičhaďa hino čačo, ale oles tumen na prindžaren. 29Me les prindžarav, bo som lestar a ov man bičhaďa.” 30Akor les kamenas te zachudel, ale ňiko pre leste na thoďa o vasta, bo mek na avľa leskeri ora. 31A but džene ole nipendar andre leste pačanďile a phende: “Te avela o Kristus, či kerela buter zazraki sar ov kerďa?” 32Ale sar šunde o farizeja le nipen, hoj peske pal leste vakeren kajse veci, bičhade on the o nekbareder rašaja le sluhen, hoj les te zalen. 33Akor lenge o Ježiš phenďa: “Imar na but časos som tumenca a paľis džava ke oda, ko man bičhaďa. 34Rodena man, ale na arakhena man a ode kaj me som, tumen našči aven.” 35Akor peske o Židi phende: “Kaj oda kada džala, hoj les amen na arakhaha? Či so, džala andre le Grekengere fori a ode sikavela le Greken? 36So hin oda lav so phenďa: ‘Rodena man a na arakhena man a ode kaj me som, tumen našči aven?’ ” 37Paľis oda posledno baro džives andro inepos ačhelas o Ježiš a zorales vakerelas: “Te hin vareko smedno, mi avel ke mande a mi pijel! 38Ko pačal andre ma: avke sar phenel le Devleskero Lav, andral oda manuš avena avri o prudi le džide paňeha!” 39Ale ada phenďa pal o Sentno Duchos saves chudena ola so andre leste pačana. Bo mek na sas dino o Sentno Duchos, bo mek o Ježiš na sas ilo upre andre slava. 40Akor but džene ole nipendar šunde oda lav a phenenas: “Ov hino čačes oda prorokos.” 41Aver phenenas: “Ov hin o Kristus.” A pale aver phenenas: “So, andral e Galileja šaj avel o Kristus? 42Či na phenel le Devleskero Lav, hoj o Kristus avela le Davidoskere čhavendar, andral o forocis Betlehem, ode kaj bešelas o David?” 43A o nipi pes angle leste vesekedinenas. 44Varesave džene lendar les kamle te zalel, ale ňiko pre leste na thoďa o vasta.

O nekbareder rašaja the o Nikodem

45O sluhi avle pale ko nekbareder rašaja the ko farizeja a on lenge phende: “Soske les na andžan?” 46O sluhi odphende: “Šoha ňisavo manuš na vakerelas avke, sar kada manuš.” 47Akor lenge odphende o farizeja: “So the tumen diliňarďa? 48So hin vareko maškar o anglune murša, abo maškar o farizeja ko pačanďiľa andre leste? 49Ale ola nipi so na prindžaren o zakonos! Prekošle hine!” 50Pre oda lenge phenďa jekh lendar, o Nikodem, oda murš so sas angle oda pal o Ježiš: 51“Amaro zakonos na sudzinel le manušes sigeder, medik les na šunel avri a na dodžanel pes, so kerel.” 52Odphende leske: “So the tu sal andral e Galileja? Gen andro le Devleskero Lav a dikheha, hoj o prorokos na avela andral e Galileja.” 53A geľa sako andre peskero kher.

E Nevi Zmluva pal o Romanes

© The Word for the World International, 2013

More Info | Version Index